Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Promemoria från regeringen om
bl a NEPI:s framtid

I regeringens promemoria "Bättre läkemedelsanvändning på en
 omreglerad läkemedelsmarknad"
 S2009/10294/HS lägger regeringen fram flera förslag som påverkar NEPI:s framtida roll.

Remissomgången är avslutad.

Promemoria dec 2009 »

Läkemedelsverkets hemsida »

Popositionen »

Debatten i Riksdagen »

Har du synpunkter på förslaget som du vill lämna till styrelsen för NEPI så
maila till info@nepi.net!

Ett centrum för bättre läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bör få i uppgift att bedriva utrednings- och uppföljningsarbete samt att verka för samordning och samverkan på området. Arbetet bör kunna bedrivas i ett centrum för bättre läkemedelsanvändning eller annan särskild organisatorisk funktion inom verket. Verksamheten bör ha kontaktytor inom såväl hälso- och sjukvården som apotekssektorn. Det bör också inrättas ett rådgivande organ, Rådet för bättre läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket. Ledamöterna till rådet bör hämtas från de aktörer som är verksamma på området.

NEPI bör vara delaktigt i den verksamhet som Läkemedelsverket bör bedriva i ett centrum för bättre läkemedelsanvändning.

Resurserna vid stab FoU vid Apoteket AB förs över till Läkemedelsverket

Apoteket AB har i verksamhetsavtalet med staten ålagts att, inom ramen för den ersättning som erhålls genom handelsmarginalen, utföra vissa samhällsuppdrag. Ett sådant är att bedriva visst forsknings- och utvecklingsverksarbete om läkemedelsanvändning och apoteksverksamhet. Den del av arbetet som består i utrednings- och uppföljningsverksamhet bör från och med den 1 juli 2010 vara skild från Apoteket AB. Verksamheten bör föras över till Läkemedelsverket och de forskare som är anställda på Stab FoU vid Apoteket AB bör erbjudas anställning vid verket. Verksamheten bör även fortsättningsvis finansieras av det offentliga, nu genom anslag på statsbudgeten. Medel har avsatts för detta ändamål.

NEPI:s stiftare ses över i och med Apoteket AB:s nya roll

Apoteket AB:s engagemang i NEPI bör avslutas. NEPI:s styrelse bör besluta om att ändra stiftelsens föreskrifter så att de inte längre innehåller någon hänvisning till bolaget samt ansöka om s.k. permutation hos Kammarkollegiet. En bedömning görs i promemorian av vilka aktörer som bör kunna ta över Apoteket AB:s roll i NEPI. Diskussioner bör i första hand inledas med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet.

 

tablett