Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Ny rapport om effektivisering av läkemedelsanvändning

I arbetsgruppen (som också kallats P16-gruppen) ingår representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL och landstingen. Gruppen har haft i uppdrag att ta fram förslag för att effektivisera den långsiktiga läkemedelsanvändningen. Samtliga förslag och analyser i handlingsplanen är arbetsgruppens egna.

 

Rapport från arbetsgrupp

 

Rapporten kan bl a laddas ned från Sveriges kommuner och landsting.

 

I rapporten diskuteras såväl frågor om uppföljning (sidorna 59-64) som frågan om angivande av orsak till behandling med läkemedel i journalen (sidorna 78-80). Flera av ställningstagandena i dessa avsnitt är i linje med NEPI:s uppdrag och mål med verksamheten:


Om nätverk kring läkemedelsuppföljning och sjukvårdshuvudmännens ansvar

"Det är ... viktigt att det skapas nätverk där kompetens i frågor som berör individbaserad statistik formeras. Socialstyrelsen bör i detta få en nyckelroll ikraft av det Läkemedelsregister som man drivit i flera år. Vidare är det viktigt att sjukvården aktivt börjar påverka nationella processer vad gäller benchmarking och kvalitetsindikatorer även på läkemedelsområdet.
Inom ramen för Dagmaröverenskommelser kommer Socialdepartementet och SKL överens om att försöka realisera vissa specifika frågor. Att skapa ett kompetenscentrum skulle kunna vara en fråga som lämpar sig att ingå i kommande Dagmarförhandlingar.
Arbetsgruppen bedömer att landstingen behöver tillsätta resurser för att ta tillvara de nya uppföljningsmöjligheter som finns med krypterad individdata men också för att kvalitetssäkra den uppföljning som görs. Landstingen behöver också i detta arbete samverka med Socialstyrelsen. Detta skulle kunna realiseras inom ramen för kommande Dagmarförhandlingar."

 

Individdata för läkemedel på rekvisition

"Ett arbete ska inledas för att göra det möjligt att följa upp läkemedels-användningen för läkemedel som hanteras på rekvisition i stället för på recept."

 

Om orsak till behandling med läkemedel / förskrivningsorsak

"Det är viktigt att ett system för att koppla orsak till läkemedelsbehandling till läkemedelsordinationen utformas på ett sådant sätt att informationen håller hög kvalitet, minimerar antalet administrativa moment för förskrivaren och kan överföras till ovan nämnda register på ett smidigt sätt.
Framtagningen av ett system om angivelse av läkemedelsbehandlingsorsak som möter ovanstående krav har de senaste åren diskuterats i olika forum för IT och läkemedel. Frågan har bl.a. tagits upp av Programstyrgruppen för nationellt IT-stöd, som har möjlighet att ge SIL-projektet i uppdrag att förbereda ett system för koppling av läkemedelsordination och orsak till läkemedels-behandlingen utifrån Socialstyrelsens utredning."

 

NEPI arbetar aktivte med frågan om individdata för läkemedel på rekvisition, samt har lagt det förslag till hur det vidare arbetet med att skapa möjlighet att i journalsystemen enkelt kunna ange orsak till behandling med läkemedel ska fortgå, som arbetsgruppen hänvisar i sin skrift.