Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Användning av bevacizumab (Avastin)

Onsdagen den 10 juni lyfte TV4 i ett inslag "Cancermediciner prioriteras olika" fram stora skillnader mellande olika landstingen kring hur mycket av cancerläkemedlet L01XC07 bevacizumab (Avastin) som de köpt in. Inslaget grundade sig på statistik beställd från Apoteket AB. Statistiken som redovisadepå TV4:s hemsida omfattade dock endast delar av bevacizumab-användningen. (Observera att länkar i detta stycke kan vara icke-fungerande om aktuella notiser ändrats eller avlägsnats från TV4:s hemsida.)

 

I inslaget lyftes bland annat felaktigt fram stora skillnader mellan Skåne och Stockholm, att Östergötland minskat användningen kraftigt samt att flera landsting inte använde bevacizumab alls. Skillnaderna i användningen av bevacizumab är stora men bilden över vilka som använder mycket respektive lite är annorlunda än TV4:s statistik ger sken av.

 

Bakgrunden till den felaktiga statistiken är följande. Bevacizumab kan antingen beredas, dvs färdigblandas i vården, eller av sjukhusapotek. Olika landsting har gjort skilda val och fördelningen mellan de två sätten har också förändrats över tid. I statistik över bevacizumab-användningen kan man fokusera enbart på

  • bevacizumab i form av Avastin som levererats till avdelningar för beredning där (Avastin Koncentrat Til 25 Mg/Ml - Roche)
  • ELLER den mängd bevacizumab som bereds på apotek och lämnas färdigberedd till avdelningar (Bevacizumab - Beredning - Intressent) 
  • ELLER på den totala mängden av läkemedlet som används.

 

Se skärmdump nedan från Apoteket AB:s statistiksystem Xplain. Substansen bevacizumab såldes under 2008 för drygt 82 miljoner kronor i hela Sverige. Detta fördelades mellan Avastin spätt på avdelning (21,5 miljoner kr) samt på sjukhusapotek färdigberedd lösning av bevacizumab (60,7 miljoner kr).

TV4:s statistik avser bara de första 21,4 miljoner kronorna fördelat på landstingen.

 

Statistik över bevacizumab från Xplain Apoteket AB

 

 

Se mer detaljerad statistik som förklarar skillnaden (gulmarkerad kolumn är de data TV4 fått från Apoteket AB, blåmarkerad kolumn bevacizumab levererad färdigberedd till sjukvården samt  lilamarkerad den totala användningen).

 

Aktuell statistik över de totala inköpta mängderna av bevacizumab samt övriga monoklonala antikroppar inom ATC-gruppen L01XC kan hämtas här! Observera att de olika läkemedlen inom grupp L01XC har skilda användningsområden och delvis kan ersättas av andra behandlingar utanför gruppen! Bevacizumab kan också i större eller mindre utsträckning användas vid andra cancersjukdomar än grovtarmscancer såsom bröst-, lung- och njurcancer där det också finns andra alternativ.

 

All statistik kring av landstingen inköpta läkemedel på rekvisition måste tolkas med stor försiktighet då summan beskriver använd mängd läkemedel på sjukhus inom varje landsting. På dessa sjukhus - särskilt på universitetssjukhus - kan patienter från andra landsting vårdas. Särskilt uttalat är detta för specialistsjukvård som t ex cancervård även om det också finns cancerläkemedel som i stor utsträckning ges i alla landsting. Normalt förfarande för att minska risken för feltolkning är att för läkemedel som används väldigt olika beroende på vårdnivå istället studera trender inom regioner.

 

Eftersom statistiken för rekvirerade läkemedel inte kan kopplas till patient kan inte heller justering göras för skillnader i åldersfördelning mellan olika landstings befolkning.

 

Vidare bör man beakta att det ibland, särskilt för nyare läkemedel, pågår kompletterande kliniska prövningar där läkemedlen inte alltid förekommer i den officiella leveransstatistiken från Apoteket AB t ex när behandlingsalternativen är blindade. Olika sjukhus deltager i olika stor utsträckning i kliniska prövningar.

 

Mer informaton om bevacizumab (Avastin) från

Mer information om användning av cancerläkemedel