Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Esomeprazol (Nexium) förlorar förmån
- prevalenstabeller per län

TLV:s beslut

Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, har fattat beslut om att protonpumpshämmaren esomeprazol i form av Nexium enterotabletter inte längre ingår i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 15 januari 2011. TLV:s motivering är att det inte är "rimligt att subventionera Nexium enterotabletter eftersom det finns likvärdiga läkemedel som har en lägre kostnad".

Nexium enterogranulat och Nexium HP - som har särskilda användningsomrdåden - är fortfarande subventionerade och ingår i högkostnadsskyddet.

Länk till TLV:s beslut och motivering »

Kommentar till TLV:s uppgift om antal patienter som berörs av beslutet

I sitt informationsmateriale uppger TLV:a att "nästan 100 000 patienter berörs av beslutet". Siffran är antagligen hämtad från årsprevalensen, dvs antal individer som under 12 månader minst en gång hämtat ut en förpackning av Nexium. I nedanstående prevalenstabeller (som också inkluderar Nexium dosgranulat som behåller förmån) är totala antalet individer 92 558 under de senaste 12 månaderna.

De flesta individer behandlas dock inte fortlöpande med Nexium. De drygt
90 000 individerna hämtade i genomsnitt ut knappt 200 definierade dygnsdoser (20 mg) av Nexium. Vi vet också att en tredjedel av patienterna får den högre dosen (40 mg). Sammantaget så innebär detta att de uthämtade doserna i genomsnitt räcker till betydligt färre behandlingsdagar än i genomsnitt 200. Betydligt mindre än hälften av 100 000 individer behandlas alltså vid en viss given tidpunkt, t ex idag.

Ytterligare ett antal individer som inte är under behandling idag kan ha fått behandling med Nexium i omgångar tidigare och sannolikt förväntas få behandling även i framtiden. Så antalet patienter som berörs kan sägas vara större än antalet som får behandling just nu. Skilj alltså mellan antalet behandlade vid en viss tidpunkt (t ex just nu) och antalet behandlade inom ett visst tidsintervall!

Ur prevalenstabellerna nedan kan utläsas att i hela Sverige så hämtade under juli t o m september 49 557 individer ut Nexium minst en gång (21 293 män,
28 264 kvinnor). Under enbart september hämtade 23 142 individer ut Nexium minst en gång (9 724 män, 13 418 kvinnor). Generellt är uthämtning under juli och augusti månader då något mindre mängder läkemedel hämtas ut. Det sanna antalet individer som behandlas med Nexium enterotabletter i september torde alltså ligga i den lägre delen av intervallet 23 000 till 49 000 individer.

Detta påverkar inte de besparingseffekter som TLV räknar med då denna beräkning är gjord utifrån total försäljningsvolym och kostnad.

Prevalenstabeller

Prevalenstabeller från Socialstyrelsens läkemedelsregister (Excel-filer). Filerna visar antal behandlade individer per åldersgrupp under de senaste 3 månaderna (juli t o m september) respektive den senaste månaden (september).

Filerna redovisar antalet individer som minst en gång under tidsperioden behandlats med esomeprazol i form av Nexium enterotabletter. I detta ingår alltså INTE Nexium dosgranulat eller Nexium HP (som har ATC-kod A02BD06).

Ett sätt att i lokal statistik uppskatta antalet individer under pågående behandling är att istället studera antalet receptexpeditioner utförda under t ex senaste månaden och senaste kvartalet. Kom ihåg att hantera patienter med apodos korrekt vid användning av receptexpeditioner som mått, se Metodbok!

Juli t o m september

För riket (29 kb) »

Per län (82 kb) »

September månad

För riket (29 kb) »

Per län (82 kb) »

Tag gärna chansen och titta in i Socialstyrelsens statistikdatabas och sök ut data om protonpumpshämmare för t ex 2009 i form av antal behandlade individer.

 

tablettburk