Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

Antibiotikaanvändning i Sverige 1999-2010

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet "Mindre antibiotika till Skånska småbarn" 2011-09-01 redovisas en kraftig minskning av användning av antibiotika, fr a till små barn, över det senaste decenniet.

Användningen i Skåne ligger högt i förhållande till Sverige i övrigt.

Nedan redovisas aktuell statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister över antibiotikaanvändning det senaste decenniet. Av metodologiska skäl (relevant fr a vid användning av måttet definierade dygnsdoser) räknas normalt antibiotikaanvändning som grupp J01 utan J01XX05 metenaminhippurat, Hiprex, som används för att surgöra urin för att förebygga recidiverande urinvägsinfektioner).


Data är fria att använda mot redovisande av källa: "Socialstyrelsens Läkemedelsregister samt stiftelsen NEPI". För frågor, tag kontakt via info@nepi.net.

Se även mer utförlig information och statistik via STRAMA:s hemsida!

Läs mer här »

Diagram 1

Användningen sjunker över tid. Kvinnor behandlas i större utsträckning med antibiotika än män, huvudsakligen beroende på annan frekvens av infektioner som t ex urinvägsinfektioner.

Diagram 2

Jämförelse av trend - receptexpeditioner/1000 invånare samt definierade dygnsdoser/1000 invånare och dygn.

Diagram 3

Jämförelse av trend - receptexpeditioner/1000 invånare samt patienter/1000 invånare.

Diagram 4

Trend över tid för olika åldersgrupper och kön.

Diagram 5

Jämförelse mellan landsting över tid för alla åldrar. Observera att relativ ordning påverkas av ålders- och könsfördelning i befolkningen och dessa kurvor är EJ åldersstandardiserade.

Diagram 6

Jämförelse mellan landsting över tid för barn 0-4 år.

Diagram 7

Antal antibiotikarecipe per 1000 invånare år 2010 per kommun standardiserat för ålder och kön (karta, y-axel i bubbeldiagram, staplar).
Andel i befolkning 0-14 år (x-axel i bubbeldiagram).

Se dessa som dynamiska diagram här!

Strama har satt som mål att minska antibiotikaanvändningen i öppen vård till 250 recipe per 1000 invånare och år på landstingsnivå. Detta ska ske med bibehållna kvalitetsindikatorer för antibiotika i övrigt.
Nedbrytning av Stramas volymmål på längre enheter rekommenderas ej - användningen bör styras mot kvalitetsmålen!
Se artiklar i Läkartidningen!

Strama_abmaal_2010.png

Diagram 8

Antal antibiotikarecipe per 1000 invånare år 2010 per kommun standardiserat för

ålder och kön. Spridning mellan landsting och kommuner.

Se dessa som dynamiska diagram här!

Strama_abmaal_2010c.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI