Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-01-14

Användningen av läkemedel vid adhd ökar kraftigt i Sverige

Stiftelsen NEPI presenterar inom kort en detaljerad rapport kring användningen av läkemedel vid adhd i Sverige. I rapporten redogörs i detalj för såväl prevalens som incidens och behandlingsordning för män och kvinnor i skilda åldersgrupper respektive län. Med anledning av den pågående debatten efter SBU:s offentliggörande av sin rapport "Om psykiatrisk diagnos och behandling - en sammanställning av systematiska litteraturöversikter" där bl a kunskapsläget kring utredning och behandling av adhd presenteras så redovisas här en del av resultaten från den planerade NEPI-rapporten. Sammanfattningsvis så ökar såväl antalet användare som antalet nyinsättningar i båda kön för alla åldersintervall kraftigt under de senaste fem åren.

Se rapport i Dagens Nyheter 2012-01-14 »

Huvudsaklig källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister

Data och diagram får fritt användas med angivande av källa: "Data från Socialstyrelsens läkemedelsregister sammanställt av NEPI."


Se även kort rapport 2011-08-07 "ADHD-läkemedel i Sverige" »

Bakgrund

År 2002 registrerades metylfenidat (Concerta) som det första godkända läkemedlet för behandling av adhdi Sverige . Tidigare hade farmakologisk behandling av ADHD skett fr a genom licensförskrivning av metylfenidat i form av Ritalin, men även av amfetamin och amfetaminderivat.

I samband med att metylfenidat (Concerta) registrerades som läkemedel så utfärdade Läkemedelsverket föreskrifter (LVFS 2002:7) om att narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar endast skulle få utlämnas från apotek om det förskrivits av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering.

Den 1 dec 2008 utvidgade Läkemedelsverket förskrivningsrätten av metylfenidat till att omfatta läkare med specialistkompetens inom samtliga psykiatriska specialiteter, det vill säga barn- och ungdomspsykiatri, allmän psykiatri och rättspsykiatri samt därutöver läkare specialistkompetenta inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering . Läkemedelsverket kan i undantagsfall bevilja dispens till andra läkare.

Läkemedel inom gruppen N06BA Centralt verkande sympatometika

Läkemedel kan ha olika användningsområden utöver de registrerade indikationerna. Som adhd-medel betecknas i Sverige normalt N06B A04 metylfenidat samt N06B A09 atomoxetin. Utöver dessa kan även licensförskrivna läkemedel inom gruppen som t ex amfetamin och metamfetamin betraktas som möjliga adhd-medel.

I Sverige finns ingen förskrivnings-/ordinationsorsak registrerad i offentlig läkemedelstatistik eller i Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Huruvida läkemedel med registrerad indikation adhd används även vid andra tillstånd kan därför ej studeras i dessa källor. Det är möjligt att, fr a i högre åldrar, användningen sker vid andra indikationer.

Tabell 1. Läkemedel i gruppen N06B Centralt verkande sympatometika på den svenska marknaden

Substans

ATC-kod

Handels-namn

Berednings-form

Registrerad indikation

Förmånsbeslut

amfetamin

 

N06B A01

 

 

Licenspreparat

Beslut ej fattat

met-amfetamin

 

N06B A03

Metamina

 

Licenspreparat

Beslut ej fattat

metylfenidat

N06B A04

Concerta

Depottabl

ADHD*

Avslag 2003-03-24

Förmån 2003-06-10

 

 

Equasym

Tablett

ADH^*,
tillhandahålles f n ej.

Förmån 2007-09-12

 

 

Equasym Depot

Depottabl

ADHD*

Förmån 2007-09-12

 

 

Medikinet

Tablett, kapsel med modifierad frisättning

ADHD*

Förmån 2007-05-04

 

 

Ritalin

Tablett, depotkapslar

ADHD*

Förmån 2005-06-20

 

 

Ritalin LA

Kapsel med modifierad frisättning

 

ADHD*,
tillhandahålles f n ej.

Förmån 2005-02-21

modafinil

N06B A07

Modiodal

Tablett

Avsett för vuxna för behandling av uttalad sömnighet förenat med narkolepsi med eller utan kataplexi.

 

Registrerat 2001-10-15, beslut om förmån av Riksförsäkringsverket enligt då gällande regelverk

atomoxetin

N06B A09

Strattera

Kapsel

ADHD°

Förmån 2006-05-08

* Registrerad indikation för metylfenidat: Metylfenidat är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga.

° Registrerad indikation för atomoxetin: Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn (6 år och äldre) och ungdomar som en del i ett komplett behandlingsprogram.

Användningen av adhd-medel internationellt

I en jämförande nordisk studie påvisades att användningen av adhd-medel år 2007 varierade kraftigt mellan de nordiska länderna. Användningen i Sverige och Danmark för alla åldrar var ungefär dubbelt så hög som i Finland, hälften så hög som i Norge och en femtedel av användningen i Island.

Zoega H, Furu K, Halldorsson M, Thomsen PH, Sourander A,Martikainen JE. Use of ADHD drugs in the Nordic countries: a population-based comparison study.Acta Psychiatr Scand 2011: 123: 360–367. Läs hela artikeln här »

Sedan år 2007 har ökningen fortsatt i samma takt i Sverige och Danmark som nu ligger på samma nivå som i Norge, se figur 1.

Figur 1. Prevalens per år (antalet individer som minst en gång hämtat ut ett läkemedel inom hela gruppen N06BA Centralt verkande sympatometika). Källor: Läkemedelsregistret Sverige, Reseptregisteret Norge , Dansk statistik.

  norden.png

Användningen av adhd-medel i Sverige

Figur 2. Prevalens per år män för de olika läkemedlen i grupp N06BA Centralt verkande sympatometika

3-aarsprevalens-maen-aaldrar.png

Figur 2. Prevalens per år kvinnor för de olika läkemedlen i grupp N06BA Centralt verkande sympatometika

4-aarsprevalens-kvinnor.png

Figur 3. Prevalens per åldersgrupp män december 2010 t o m november 2011 för de olika läkemedlen i grupp N06BA Centralt verkande sympatometika

5-ATC-per-aalder-maen.png

Figur 4. Prevalens per åldersgrupp kvinnor december 2010 t o m november 2011 för de olika läkemedlen i grupp N06BA Centralt verkande sympatometika

6-ATC-per-aalder-kvinnor.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI