Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

12-06-11

Tillväxthormon till barn och ungdomar

Användningen av tillväxthormon till barn och ungdomar är relativt stabil. Skillnader mellan olika län är inte statistiskt säkerställda. Fler pojkar än flickor behandlas och detta beror på skillnad i användning hos 15-19 åringar. Det finns flera tänkbara förklaringar till dessa skillnader.

Se rapportering i Ekot 2012-06-11 »

Vilka läkemedel gäller det?

Tillväxthormon är analyserat här som expediering i öppen vård på recept av H01A C01 somatotropin.

Handelsnamn är (kursiv stil = tillhandahålles f n ej)

Genotropin Mini Quick, Pfizer

Genotropin®, Pfizer

Genotropin, Omnia Läkemedel

Humatrope®, Lilly

Humatrope, Orifarm

Norditropin NordiFlex®, Novo Nordisk

Norditropin® SimpleXx®, Novo Nordisk

Norditropin SimpleXx, Paranova

NutropinAq®, IPSEN

Omnitrope®, Sandoz

Saizen, Merck

Zomacton, Ferring

Norditropin SimpleXx, Orifarm

Saizen® click.easy®, Merck

Umatrope, Orifarm

Utöver somatotropin används även H01A C03 mekasermin (handelsnamn Increlex) mot tillväxtrubbningar. Mekasermin har dock en särskilt avgränsad indikation ”för långtidsbehandling vid tillväxtstörningar hos barn och ungdomar med svår primär brist på insulinliknande tillväxtfaktor-1 (primär IGF-1-brist)”.

Försäljningen av mekasermin totalt – alla försäljningssätt – uppgick under 2011 till 768 839 kr att jämföras med den totala försäljningen av somatotropin på 276 857 208 kr. Försäljningen av somatotropin skedde huvudsakligen via förskrivning. Enstaka landsting har upphandlat somatotropin förskrivet på recept i öppen vård och har därför en viss rabatt på priset som ej syns i nationell statistik.

Tabell över försäljning av tillväxthormon (somatotropin) samt mekaserin i Sverige 2011

Källa Apotekens Service AB via Concise läkemedelsstatistik

TOTALT

Förskrivning

Slutenvård

Öppenvård - rekvisition

H01AC01 - Genotropin

113 170 794 kr

112 964 796 kr

203 152 kr

2 846 kr

H01AC01 - Genotropin Mini Quick

19 889 356 kr

19 836 734 kr

50 635 kr

1 988 kr

H01AC01 - Humatrope

8 215 693 kr

8 209 984 kr

3 750 kr

1 960 kr

H01AC01 - Norditropin Nordiflex

42 194 891 kr

42 165 241 kr

29 650 kr

H01AC01 - Norditropin Simplexx

25 009 507 kr

25 002 672 kr

6 835 kr

H01AC01 - Nutropinaq

13 648 853 kr

13 619 433 kr

2 620 kr

26 801 kr

H01AC01 - Omnitrope

30 943 123 kr

30 918 251 kr

24 872 kr

H01AC01 - Saizen

12 531 740 kr

12 530 123 kr

1 617 kr

H01AC01 - Saizen Click.Easy

11 006 825 kr

10 985 971 kr

20 854 kr

H01AC01 - Zomacton

246 426 kr

246 426 kr

 

 

Summa H01AC01 somatotropin

276 857 208 kr

276 479 629 kr

296 643 kr

80 937 kr

H01AC03 - Increlex

768 839 kr

762 489 kr

6 350 kr

Användning av somatotropin

Tillväxthormon har de godkända indikationerna (ex. från Genotropin)

Barn

Tillväxtstörning på grund av otillräcklig insöndring av endogent tillväxthormon (Growth Hormone Deficiency, GHD) och tillväxtstörning i samband med Turners syndrom eller kronisk njurinsufficiens.

Tillväxtstörning (aktuell längdstandardavvikelse (standard deviation score-SDS) <-2.5 och SDS <-1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestational age, dvs små i förhållande till fostertidens längd), med födelsevikt och/eller längd < -2 SD som inte återhämtat tillväxten (height velocity-HV) SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder eller senare.

Vid Prader-Willi syndrom (PWS) för att förbättra tillväxt och kroppssammansättning. Diagnosen PWS bör bekräftas med genetisk analys.

Vuxna

Substitutionsbehandling av vuxna med uttalad tillväxthormonbrist.

Behandling av både barn men fr a vuxna sker alltså inte enbart pga kortvuxenhet i sig utan också vid resttillstånd efter hypofysskada eller kirurgiskt ingrepp i eller strålbehandling av hypofysregionen. En faktor som kan förklara skillnader i behandling hos pojkar och flickor i puberteten är att det finns flera andra skäl än bara tillväxthormonbrist eller genetisk kortvuxenhet som kan förklara det hela. Tid för pubertet är en viktig faktor. Särskilt flickor som har en sen tillväxtspurt och tidig pubertet blir kortvuxna om de inte behandlas. Men behandlingen hos dem är inte att ge tillväxthormon eftersom det inte är den bakomliggande orsaken och dessutom inte har fullgod effekt (och mer biverkningar) om tillväxtzonerna på benen börjat sluta sig pga tidig pubertet. I stället behandlas sådana flickor med läkemedel som bromsar pubertetsutvecklingen. Detta kan då inte förklara skillnaden i kön som huvudsakligen ses i ålder 15-19 år då sådan behandling normalt är avslutad i denna ålder.


En förklaring till könsskillnaden i åldersgruppen 15-19 år kan vara att pojkar normalt har en tillväxt längre än flickor och att användningen av tillväxthormon speglar en strävan att anpassa behandlingen till detta.

Statistik 2011

Antal individer per 1000 invånare per åldersgrupp och kön som expedierats somatotropin minst en gång under 2011.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

 

Användning av tillväxthormon sker huvudsakligen i åldersintervallet 5-19 år. Skillnaden i behandlingstryck mellan könen är mest framträdande i åldern 15-19 år där nästan dubbelt så stor andel av pojkar som flickor behandlas. Se ovan om tänkbara orsaker till skillnader i behandling mellan kön.

Antal individer per åldersgrupp och kön som expedierats somatotropin minst en gång under 2011.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

 

Motsvarande siffror med totalantal behandlade. Samma tolkning som föregående bild.

Antal individer per 1000 invånare uppdelat på åldersgrupp, kön samt län som expedierats somatotropin minst en gång under 2011.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

  

Variationerna mellan landstingen mätt i antal behandlade per 1000 invånare är små och om hänsyn tas till att totalantalet behandlade är lågt, se nästa bild,  så innebär detta attskillnaderna mellan enskilda landsting EJ är statistiskt säkerställda!

Antal individer per åldersgrupp och kön uppdelat på län som expedierats somatotropin minst en gång under 2011.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

 

Totalt antal uthämtade dygnsdoser under respektive år per behandlad patient totalt för 0-19 år.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

 

Antalet behandlade barn och ungdomar är konstant över åren medan den genomsnittliga mängden uthämtat tillväxthormon

Totalt antal uthämtade dygnsdoser under respektive år per behandlad patient uppdelat på ålder.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

 

Diagrammet visar den genomsnittliga mängden tillväxthormon mätt i DDD per behandlad individ för de olika åldersgrupperna (linjer) samt för alla 0-19 år (staplar). Minskningen i DDD per individ är mest framträdande hos 10-14 (minus 20 %). Tolkningen är att den totala mängden per patient har sjunkit under de senaste åren för 10-14 åringar.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI