Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

12-10-30

Missvisande statistik över antidepressiva till yngre vuxna i P1 nyheter

I P1:s nyhetsprogram redovisades idag egen beställd statistik över användningen av antidepressiva till yngre vuxna (15-34 år). Rapporteringen utgick från halvårsprevalens för läkemedelsgruppen N06A antidepressiva under första halvåret 2012 (105 874 individer) och detta jämfördes i tabellform med helårsprevalens 2011 (129 194 individer) och tidigare år. Det felaktiga intryck som detta gav var att en fortsatt förskrivning i samma nivå skulle leda till totalt 212 000 behandlade individer under hela året, eller med andra ord att ökningen av användningen var kraftig. Halvårsprevalens kan dock ej enkelt användas för att beräkna helårsprevalens. Den faktiska ökningen jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år var knappt 8 %.

Även om reportaget i övrigt i detaljer var korrekt så gav tabell och anslag intryck av en kraftig ökning om helårsprevalensen 2012 skulle prognostiseras att bli 2x halvårsprevalensen. I själva verket ökade antalet behandlade individer under första halvåret 2012 med 7,5 % jämfört med motsvarande period under 2011.

Läkemedelsgruppen används för behandling av ett antal tillstånd. De vanligaste behandlingsorsakerna är depression respektive ångestsyndrom.


Figur 1: Volym N06A antidepressiva läkemedel mätt i definierade dygnsdoser per halvår första halvåret 2008 t o m första halvåret 2012.

Översta (orange linje) avser 15-34-åringar. Källa: Concise, Apotekens Service AB.

Halvårsprevalens underskattar normalt såväl helårsprevalens som antal behandlade individer. Skälet till detta är att halvårsprevalensen bara beskriver de individer som faktiskt hämtat ut behandling under det halvåret. Beroende på genomsnittlig behandlingstid avviker halvårsprevalensen mer eller mindre från faktiskt antal behandlade individer.

Att dubblera halvårsprevalensen är inte heller det samma som en helårsprevalens eftersom under årets första månader kommer alla patienter med långvarig behandling att registreras medan under senare delen av året antalet individer som inte redan registrerats sjunker månad för månad.

Skillnaden i halvårsprevalens för 15-34-åringar är uttalad mellan könen med relativt små variationer mellan länen, se figur 2.

Figur 2: Antal individer per 1000 invånare i åldern 15-34 år som minst en gång under första halvåret 2012 hämtat ut ett läkemedel inom N06A antidepressiva, uppdelat på län.

Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen.

Figur 3. Som figur 2 men uppdelat på kön.

Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen.

Figur 4: Halvårsprevalens 2011 halvår 1&2 -2012 första halvåret för 15-34 åringar, båda kön. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI