Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-12-10

Användning av dabigatran (Pradaxa) vid prevention mot stroke efter ett år

Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer ökar stadigt i Sverige. Det totala antalet individer under behandling efter ett år är begränsat och drygt 2 100 individer kan uppskattas behandlas med dabigatran under kvartal 3 i år. Nästan dubbelt så många män som kvinnor behandlas. För analysen har endast vissa styrkor och förpackningar av dabigatran valts ut, se fullständig rapport.

Den valda metoden innebär att antalet patienter under behandling med dabigatran på indikationen prevention av stroke och artärembolism skattas från expedition av särskilda styrkor och förpackningsstorlekar till individer per kvartal. Metoden innebär vissa felkällor och sannolikt underskattas antalet patienter något, se rapport.

Läs den fullständiga rapporten här »

dabigatran-q3-aalder.png

Variationerna är stora mellan län. Detta kan delvis förklaras av slumpfaktorer. Generellt är variationerna större mellan landsting i introduktionsfas av ett läkemedel. Sammanlagda data per län är ej justerade för ålder och kön. Då förmaksflimmer är vanligare hos äldre innebär detta att jämförelse mellan landsting bör ske med försiktighet. Skillnader i riktlinjer och resurstilldelning kan förklara delar av skillnaderna.

dabigatran-q3-laen.png

Användning hos män för prevention av stroke och artärembolism är betydligt högre än hos kvinnor (beräknat per 1 000 år) och detta skiljer sig inte väsentligt mellan olika åldersgrupper. Sedan tidigare är känt att förmaksflimmer är något vanligare hos män, men tenderar att vara allvarligare hos kvinnor (se t ex Loikas m fl. Stora könsskillnader i användningen av läkemedel. Läkartidningen 2011;108 (40):1957-62 och Tsadok et al. Sex differences in stroke risk among older patients with recently diagnosed atrial fibrillation. JAMA 2012;307(18):1952-8) . I båda könen så används warfarin i för låg utsträckning jmf med riktlinjer. Män behandlas i större utsträckning med warfarin än kvinnor.

Under 2011 behandlades 179 263 individer med warfarin (alla åldrar), varav 105 637 (59 %) var män. Räknat i antal patienter per 1000 invånare var årsprevalensen för män 22,5 och för kvinnor 15,6. Motsvarande tal för 64-74 åringar var 74,1 för män och 36,3 för kvinnor. (Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsens statistikdatabas)

dabigatran-q3-laen-koen.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI