Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2012-12-18

Ojämlik användning av abirateron (Zytiga) vid prostatacancer

Användningen av abirateron (Zytiga) mot prostatacancer ökar inte sedan TLV:s beslut att neka förmån i månadsskiftet maj-juni. Detta är i linje med intentioner i flera landsting att inte avbryta redan påbörjad behandling, men inte heller nyinsätta patienter på abirateron. Då den huvudsakliga användningen sker via rekvisition till vårdenheter kan inte vare sig antalet patienter eller antalet nyinsatta patienter studeras via Läkemedelsregistret.

Användningen varierar mellan landstingen. Det är viktigt att studera både öppen- och slutenvårdsanvändning då två landsting huvudsakligen förskriver abirateron på recept men där då hela kostnaden faktureras landstingen. Användningen av abirateron idag innebär ojämlik användning mellan landsting men också en ojämlik behandling över tid mellan patienter.

Läs fullständig rapport här »

Abirateron används för att behandla prostatacancer hos vuxna män. Det används när cancern är metastaserande och när kastrationsbehandling (som stoppar produktionen av manliga hormoner i kroppen) och docetaxelbaserade behandlingar mot cancer inte har fungerat eller inte längre fungerar. Abirateron används tillsammans med läkemedlen prednison eller prednisolon. Läs mer om abirateron på Europeiska läkemedelsverkets hemsida.

Abirateron har en positiv effekt på överlevnad och patienternas hälsorelaterade livskvalitet. Trots att metastaserad kastrationsresistent prostatacancer är en sjukdom med en hög svårighetsgrad ansåg Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, att behandling med abirateron inte är kostnadseffektiv till det ansökta priset och nekade därför förmån för läkemedlet i maj 2012, läs beslutet i sin helhet här. TLV har sedan dess redovisat ett utökat hälsoekonomiskt underlag.

TLV:s beslut kan tolkas som att användning av abirateron till nuvarande kostnad betald av samhället innebär en felaktig prioritering mellan skilda patientgruppers behov i vården. Den svåra avvägningen är hur kostnadseffektivitetsprincipen i denna situation ska balanseras mot de övriga två principerna för prioritering - människovärdesprincipen samt solidaritets-/behovsprincipen. Läs mer om prioritering i vården på Nationellt prioriteringscentrums hemsida.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har via sin NLT-grupp (Nya LäkemedelsTerapier) rekommenderat landstingen att inte använda abirateron förrän landstingen, via nytt förmånsbeslut av TLV eller på annat sätt, kan erbjudas ett väsentligt lägre pris än nuvarande listpris för abirateron. Läs SKL:s motivering här.

Användningen av abirateron ökade, enligt statistik från Apotekens Service AB, fram till maj 2012 då den totala kostnaden (oavsett försäljningssätt) var drygt 10 miljoner kronor per månad. Efter TLV:s beslut förefaller kostnaderna per månad ha stabiliserats kring 8 miljoner kr per månad, vilket delvis kan förklaras av från flera landsting uttalad intention att fortsätta behandling av patienter som redan får läkemedlet, men undvika att påbörja behandling hos nya patienter.

Då abirateron ej omfattas av läkemedelsförmån sker användningen huvudsakligen genom rekvisition till vårdinrättningar varvid läkemedlet blir kostnadsfritt för patienten. I fr a två landsting – Östergötland och Jämtland – används abirateron huvudsakligen genom receptförskrivning. I dessa fall utnyttjas en särskild lokal rutin vilket innebär att kostnaden för läkemedlet faktureras till respektive landsting och även i dessa fall blir kostnadsfri för patienten.

OBSERVERA att data inte med säkerhet kan kopplas till invånare i respektive landsting då det huvudsakligen utgörs av inleveransstatistik till sjukhus.

Det finns stora skillnader i användning mellan landsting vilket i och för sig är normalt i introduktionsfas av ett läkemedel. Skillnaderna kan i övrigt till stor del förklaras i skillnader i hälso- och sjukvårdens organisation, åldersfördelning samt slumpfaktorer. Skillnaderna är ändå påtagliga oavsett om de senaste 3, 6 eller 12 månaderna studeras, med en hög användning i Blekinge samt en låg användning i Norrbotten, Kalmar och Gotland.

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI