Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2013-01-01

Prevalenstal kan inte summeras rakt av!

Svenska Dagbladet har som huvudnyhet "medicinexplosion bland svenska barn". I denna beskrivs hur totalt 60 900 svenska barn och ungdomar under 18 år fick läkemedel mot ADHD, antidepressiva läkemedel, lugnande medicin samt neuroleptika under 2011. Uppgiften bygger på en felaktig summering, den rätta uppgiften är 45 542 för år 2011 och 49 593 för föregående år.

Uppgiften bygger på en enkel summering av de respektive årsprevalenserna. En sådan summering innebär att individer som fått läkemedel ur två av läkemedelsgrupperna räknas dubbelt, från tre under året räknas tre gånger osv. Individer som under året byter från behandling med en läkemedelsgrupp till en annan kommer också att bli dubbelräknade.  Siffran är alltså falskt för hög. 

Att summera prevalenser för enskilda läkemedel eller läkemedelsgrupper med varandra är ett vanligt misstag Då det hos barn inte är lika vanligt som hos vuxna med dubbel medicinering är felet inte avgörande stort.

Även om felet i detta fall inte blir så stort så kan samma felaktiga hantering av prevalens i andra situationer, särskilt hos multisjuka äldre, ge stora och avgörande fel.

Uppgiften kan också feltolkas. På förstasidan på Svenska Dagbladet den 8 januari uttrycks det hela som att 60 900 "barn 0-17 år äter medicin för sitt psykiska välmående". En sådan formulering kan lätt uppfattas som att siffran avser antalet barn som är under behandling varje dag. Men så är inte fallet. Antalet barn och ungdomar som en given dag under 2011 faktiskt behandlades med minst ett läkemedel ur någon av de fem grupperna kan uppskattas till 25 000 - 29 000. Läs mer här »

Läs SvD rapportering här »

Läs mer om barn och läkemedel mot psykiska besvär här:

Antalet barn som behandlas med läkemedel minskar 2013-01-09 »

Punktprevalens är inte detsamma som årsprevalens »

Antal behandlade individer

Antal individer som minst en gång under ett år hämtat ut minst ett läkemedel ur någon av läkemedelsgrupperna:

N05A Neuroleptika

N05B Lugnande medel, ataraktika

N05C Sömnmedel och lugnande medel

N06A Antidepressiva

N06BA (exkl N06BA07) Centralt verkande sympatomimetika (exkl modafinil) = "ADHD-medel"

Kommentar: Det totala antalet barn och ungdomar som behandlats med minst ett läkemedel ur de 5 läkemedelsgrupperna domineras av 13-17 åringar som utgör 58% av individerna (29 018 av 49 953) trots att de utgör endast en tredjedel av populationen.

Kommentar: Ökningen av det totala antalet barn och ungdomar som behandlats med minst ett läkemedel ur de 5 läkemedelsgrupperna sker uteslutande hos barn 7 år och äldre. Ökningen är mest markant hos tonåringarna där nu 109/1000 individer eller knappt 11 % av populationen under ett år behandlats med minst ett läkemedel i de 5 läkemedelsgrupperna.

Kommentar: Ökningen av det totala antalet barn och ungdomar som behandlats med minst ett läkemedel ur de 5 läkemedelsgrupperna sker uteslutande genom ökning av användning av medel mot ADHD samt N05C Sömnmedel och lugnande medel.

Ökningen av N05C Sömnmedel och lugnande medel. förklaras helt av ökningen av N05CH01 melatonin som är ett kroppseget hormon och ej beroendeframkallande. Det är dock dåligt dokumenterat vad gäller sömnstörningar särskilt hos barn för vilka melatonin ej är ett registrerat läkemedel.

Samtidig behandling

Varför går det inte att summera antalet individer som får de olika läkemedelsgrupperna? Det är inte ovanligt att en individ kan ha läkemedel ur två eller flera läkemedelsgrupper samtidigt eller under olika perioder av året. Då finns dessa individer med i flera av läkemedelsgruppernas prevalens och blir räknade flera gånger. Tabellen visar resultatet för 2012.

Av de totalt 49 593 individer som behandlats med minst ett läkemedel ur de 5 läkemedelsgrupperna under året (dvs minst en gång hämtat ut ett recept för minst ett läkemedel i en av läkemedelsgrupperna) så är det bara 35 636 som bara haft läkemedel ur en läkemedelsgrupp. De kan dock ha haft flera läkemedel ur denna grupp.

10 635 individer har hämtat ut läkemedel ur minst två läkemedelsgrupper, 2 721 individer ur tre, 540 individer ur fyra grupper samt till slut 55 inidvider ur alla fem läkemedelsgrupperna.

Antal ATC-grupper Antal patienter Procent Kumulativ frekvens Kumulativ procent
1 35 636 71,9% 35 636 71,9%
2 10 635 21,4% 46 271 93,3%
3 2 727 5,5% 48 998 98,8%
4 540 1,1% 49 538 99,9%
5 55 0,1% 49 593 100,0%

Att 49 593 individer i åldern 0-17 år behandlades med minst ett läkemedel ur de 5 läkemedelsgrupperna innebär INTE att det är lika många individer som behandlas en given dag under året. Många barn fick behandling under kortare tid. En del av recepten var vid behov och kanske aldrig gavs (t ex recept på diazepam för rektal administrering vid ev krampanfall). En årsprevalens är i princip alltid en högre siffra än en punktprevalens (hur många som behandlas vid ett visst tillfälle).

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI