Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2013-01-21

ADHD-läkemedel 2012 - mer än halva kostnaden för vuxna

Användningen av läkemedel med huvudsaklig indikation ADHD har under tiden 2006 till och med 2012 ökat kraftigt med 345 %, dvs användningen har mer än fyrfaldigats. Ökningstakten har mattats av något under 2012 och antalet nyanvändare ökar nu bara marginellt. Ökningen har under perioden skett i båda kön och alla åldrar och fr a genom en ökad nyinsättning i alla åldrar. Merparten av kostnaderna går till behandling av individer 20 år eller äldre.

Socialstyrelsen oktober 2012  - Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

"Det saknas för närvarande en samstämmighet mellan hur behandlingen med centralstimulerandemedel i dag bedrivs och rådande behandlingsrekommendationer. Exempelvis verkar inte behandling med metylfenidat omprövas genom att sätta ut medicinen årligen. Nu är det vanligt med kontinuerlig och lång behandling. En annan fråga rör nyinsättning av metylfenidat hos vuxna. Läkemedlet är inte godkänt för detta och för närvarande pågår således en omfattande ”off label-förskrivning” till vuxna."

Läs mer här »

SBU januari 2012 om psykiatrisk diagnos och behandling - en sammanställning av systematiska litteraturöversikter

"Det krävs mer forskning för att ta reda på hur metoder för både diagnostik och behandling av ADHD respektive autismspektrumtillstånd fungerar. Vissa läkemedel har på kort sikt visats lindra ADHD-symtom, men risken för biverkningar på lång sikt är oklar."

Läs mer här »

I en uppdatering av NEPI:s rapport från januari 2012 finns nu aktuella uppgifter om ADHD-läkemedel för perioden 2006 t o m 2012.


Läs rapporten här »

Uppgifter och illustrationer i rapporten får fritt användas med uppgivande av källa (Stiftelsen NEPI).

Antalet användare har ökat från 14 862 år 2006 till 66 171 år 2012. Användningen domineras av metylfenidat. Ökningen hos vuxna förklaras delvis av att äldre tonåringar med behandling har fortsatt behandling efter 19 års ålder. Ökningstakten förefaller dock ha mattats av något under 2012. Antalet nyanvändare ökar visserligen fortfarande men i mindre utsträckning än tidigare.

Prevalens-koen-aar-stapel.png

Under tidsperioden har den ökade användningen av ADHD-läkemedel i Sverige följt en motsvarande ökning i Danmark och de två länderna har nu nått samma nivåer som i Norge. En tidigare undersökning har visat att användningen år 2007 på Island var högre och i Finland lägre än i de övriga nordiska länderna.

Norden-maen-20-.png

Antalet nya användare varje år har ökat från 8 476 år 2006 till 20 554 år 2012. Ökningen för män var från 5 711 till 12 399 och för kvinnor från 2 765 till 8 155. År 2006 var antalet nya användare 5 069 bland ungdomar under 20 år och 3 407 vuxna 20 år och äldre. År 2012 var motsvarande antal 10 428 respektive 10 126. Uppskattningen av nya användare bygger på 12 månader utan läkemedelsexpedition vilket innebär att här uppgivet antal nya användare är ett något högre antal individer än de som i realiteten är helt nya användare.

Incidens-per-koen-och-aar.png

Användningen varierar kraftigt mellan de olika länen. Högst användning ses på Gotland där andelen användare i åldern 0-19 år var 5,5 % hos pojkar och 2,7 % hos flickor medan motsvarande andel för Sverige som helhet var 2,2 % respektive 0,9 %. Antalet observationer är dock få för Gotland som har ett litet befolkningsunderlag vilket innebär att skillnaden till en del kan förklaras av slumpfaktorer.

Prevalens-laen-0-19-kopia.png

s

Den totala kostnaden för ADHD-läkemedel (försäljningsvärde på apotek) ökade under perioden från 138 miljoner kr till 580 miljoner kronor, varav 17 miljoner var rekvisition fr a till sjukvårdsinrättningar men även till kriminalvården samt migrationsverket.

Kostnaden för ADHD-läkemedel expedierade på apotek under år 2012 var 563 miljoner kronor varav 252 miljoner kr till 0-19 åringar, 308 miljoner kr till 20 år och äldre samt knappt 2 miljoner till personer som saknade födelsedatum på recept. Förmånskostnaden för dessa läkemedel ökade från 112 miljoner kr till 475 miljoner kr. Patienternas egenavgift var således 86 miljoner kr.

Kostnad-recept-aalder.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI