Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2013-08-30

Var 8:e äldre som är 80 år eller äldre har 10 eller fler läkemedel på recept samtidigt

Det finns många problem med hur läkemedel används till våra äldre. Exempel på sådant är många förskrivare och oklara ansvarsförhållanden. Ett annat är otydliga orsaker till behandling och bristande omprövning. Tillsammans kan de ge upphov till behandling med onödigt många läkemedel. Ett vanligt påstående som nu upprepats i SVT:s programserie "Sveriges bästa äldreboende" är att "varannan svensk över 80 år har mer än 10 mediciner per dag" tidigt. Detta är ej korrekt och beror på felaktig tolkning av läkemedelsstatistik. Problemen med äldres läkemedelsbehandling är stora och behöver åtgärdas men problembeskrivningen behöver vara korrekt och felaktiga uppgifter kan skrämma äldre och anhöriga i onödan.

Se klipp från SVT här http://www.svtplay.se/video/1422213/del-2 8 min in i programmet.

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har i Öppna jämförelser under flera år följt andelen 80 år och äldre som har 10 eller fler läkemedel på recept samtidigt. Vid senaste uppdateringen har istället åldersgränsen 75 år eller äldre valts. I 2012 års öppna jämförelser var det 12,3 % av de som var 80 eller äldre som beräknades ha 10 eller fler läkemedel samtidigt, se diagram nedan. Andelen är högre om alla läkemedel vid behov samt receptfria läkemedel skulle räknas med.

Det är alltså var 8:e och inte varannan svensk som är 80 år eller äldre som har 10 eller fler läkemedel samtidigt. Missförståndet beror sannolikt på att i kampanjen "Koll på läkemedel" från PRO/SPF så finns statistik på kommunnivå som visar att ungefär 50 % av de som är 80 år eller äldre hämtat ut minst 10 läkemedel på recept under ett kalenderår. Denna statistik avser dock inte samtidig behandling utan är en så kallad årsprevalens och beskriver hur många olika läkemedel som hämtats ut under ett år. Läkemedel kan ersätta varandra, behandlingar kan vara korta (t ex antibiotika), det kan röra sig om startförpackningar som inte leder till fortsatt behandling, läkemedel kan vara vid behov och läkemedel som hämtats ut från apotek kan vara avslutade från vården. Därför är antalet läkemedel varje individ tar vid samma tidpunkt väsentligen lägre än årsprevalensen.


Länk till "Koll på läkemedel" »

I Öppna jämförelser stik studerar man på individnivå istället vilka läkemedel som hämtats ut under årets sista 3 månader. Utifrån information om expedierad mängd, doseringstext samt i vissa fall antaganden baserade på hur aktuellt läkemedel genomsnittligt används hos äldre, beräknas hur många av dessa uttag som fortfarande kan vara aktuella under periodens (kvartalets) sista dag. Ur indikatorbeskrivningen:

En aktuell läkemedelslista konstrueras för varje individ. I ett datauttag från läkemedelsregistret,

omfattande en tremånadersperiod bakåt i tiden från den studerade tidpunkten, uppskattas

aktuell läkemedelsanvändning vid denna, utifrån uppgifter om tidpunkt för uttag, mängd

uttaget läkemedel samt ordinerad dosering. Beräkning av ordinerad dos kräver tolkning av doseringsangivelser

som idag endast är registrerad som fri text. Ibland måste vissa antaganden göras,

då informationen om dosering är ofullständig eller saknas.

...

Läkemedelsregistret omfattar inte läkemedel ordinerade i sluten vård, dispenserade från läkemedelsförråd,

eller köpta utan recept, vilket kan leda till en underskattning av läkemedelsanvändningen

hos äldre. Vidare innehåller läkemedelsregistret endast information om läkemedel

som är uthämtade från apoteket, vilket kan medföra en underskattning av mängden förskrivna

läkemedel. Metoden att uppskatta aktuell läkemedelsanvändning innebär en viss osäkerhet,

främst genom tolkningen av doseringsangivelser.

Diagram från Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2012, sida 55.

SOS_OeJ2012_diagram11-2.PNG

SOS_OeJ2012_diagram11tid.PNG

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI