Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

140721

Användningen av opioider, inklusive kodein och

oxykodon i Sverige 2000-2013

Se också uppdatering 14-09-23 här »

I SVT:s nyheter har presenterats uppgifter om att antalet individer som får kombinationsläkemedel med kodein ökat med 33 % sedan år 2006. Att antalet individer ökat är korrekt men i nyhetsrapporteringen nämns ej att den totala mängden EJ ökat utan istället har varje behandlad individ fått mindre mängder.

Läs SVT:s nyhet här »

Studerar man statistiken som SVT använt sig av från Socialstyrelsen noggrannare så framträder en annan bild. SVT redovisar enbart den blå linjen - antalet individer som under ett år minst en gång hämtat ut minst ett läkemedel i gruppen N02AA59 kombinationsläkemedel med kodein. Den röda linjen visar däremot den totala mängden mätt i definierade dygnsdoser och den är som ses i princip oförändrad. Tolkningen är att fler individer behandlats men med i genomsnitt färre doser.

N02AA59-kopia.png

Från E-hälsomyndigheten kan hämtas statistik fr o m år 2000 (dock ej antalet behandlade individer). Denna statistik (nedan) visar att användningen av gruppen N02A opioider (till vilken såväl oxykodon som kodein hör) har minskat med 26 % sedan år 2000 mätt i definierade dygnsdoser per 1000 invånare. Minskningen av kombinationsläkemedel med kodein på 19 % under samma tidsperiod motsvarar ungefär introduktionen av det nya läkemedlet oxykodon.

I SVT:s rapportering nämns att användningen av oxykodon ökat med 350 % (i antalet behandlade individer) sedan 2006. Det stämmer, ökningen i behandlade patienter är från 4,3 till 17,8 individer/1000 invånare. Samtidigt ökade dock volymen bara från 0,7 till 1,4 DDD/1000 invånare och dygn. Det speglar att tidigt i introduktionen av oxykodon så behandlades sannolikt huvudsakligen avsevärt svårare smärttillstånd och då med betydligt högre mängd oxykodon per patient över tid än år 2013.

Det är sällan lämpligt att använda procenttal för att beskriva ökningen av ett läkemedel från det att det är relativt nytt med en mycket begränsad användning. Man får då ofta flera 100-tals eller t o m 1000-tals procent i ökningstakt. Det säger väldigt lite även om det kan låta väldigt "allvarligt". En relativ ökning måste alltid ställas i relation till mot vilken tidpunkt i introduktionen som man jämför med.

N02A-oxykodon-kodein-historiskt-3.PNG

140722

Kompletterande statistik och kommentarer

ATC-kodsystemet är inte helt entydigt och lättolkat.

I gruppen "N02 Analgetika" ingår alla läkemedel som har en ATC-kod som börjar på N02, dvs både kodein i kombinationer och oxikodon, men även t ex "N02BE01 paracetamol". Siffran för N02 i diagrammen ovan avser alltså ALLA läkemedel som har en ATC-kod som börjar på N02.

Men alla smärtstillande/analgetika ingår INTE i "N02 Analgetika"!

Kodein finns även som rena tabletter och har då ATC-koden "R05DA04 kodein" för att det ursprungliga användningsområdet bedömdes vara mot ren rethosta. R står då för respirationsorganens sjukdomar. Indikationerna som godkänts av Läkemedelsverket för tabletter med ren kodein är: "Svår rethosta t ex. vid tumörsjukdom" samt "opioidkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker". Ren kodein utgör dock bara en i princip försumbar bråkdel av all kodeinförskrivning.

Andra exempel på smärtstillande/analgetika som inte ingår i "N02 Analgetika" är de antiinflammatoriska/antireumatiska medlen som ofta förkortas NSAID. Exempel på vanliga substanser är ibuprofen, naproxen, diklofenak. De ingår i grupperna "M01A Ickesteroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID" samt "M01B Antiinflammatoriska/antireumatiska medel i kombination". Enstaka substanser kan även ingå i andra grupper. Så används t ex ibuprofen som ett särläkemedel mot öppetstående ductus arteriosus hos nyfödda i form av injektionsvätskan Pedea och då har ibuprofen ATC-kod "C01EB16 ibuprofen" istället för den vanliga "M01AE01 ibuprofen" eller "M02AA13 ibuprofen" där den senare är gel för lokalt utvärtes bruk.

Definierade dygnsdoser, DDD, måste tolkas

Medan en DDD normalt definieras som "antagen genomsnittlig dygnsdos vid användning av medlet vid dess huvudindikation hos vuxen person" så kompliceras tolkningen när man jämför rena substanser med kombinationsläkemedel. Kombinationsläkemedel kan ha en DDD som helt avviker från den rena substansen, t ex genom att DDD helt enkelt satts till 1 tablett.

Läs mer om detta på WHO:s center för i Oslo »

Särskilt om det sker stora skiften mellan behandling med ren substans och kombinationsbehandling måste hänsyn tas till detta. Detta är dock inget problem i detta fall då användningen av ren kodein är så begränsad.

Motsvarande problem - men i mindre utsträckning - finns alltid med när volymer följs över tid för grupper av läkemedel men detta spelar normalt liten eller ingen roll. En del av den kraftiga ökningen av användningen av antidepressiva under 90-talet berodde dock på att de nyare SSRI-preparaten användes i genomsnitt i högre doser räknat i DDD och under längre tid än de äldre tricykliska antidepressiva, inte av att fler individer behandlades. Läs mer här »

Årsprevalens = antal individer i Socialstyrelsens statistik får EJ summeras

I Socialstyrelsens statistikdatabas rapporteras antal individer som antal individer som under ett år minst en gång hämtat ut ett läkemedel inom en viss ATC-kod/grupp. Detta antal är oftast högre eller t o m mycket högre (vid läkemedel för i första hand kortvarig behandling) än antalet individer som är under behandling en viss dag under året.

Viktigt är att att man ej kan summera antal individer från olika ATC-grupper eller undergrupper då samma individ om denne har hämtat ut läkemedel i flera grupper räknas flera gånger. Detta skiljer prevalens från andra volymmått som t ex kronor, DDD och antal förpackningar.


Kodein verkningslöst hos en del patienter

Kodein omvandlas till den aktiva dottersubstansen morfin genom påverkan från enzymet CYP2D6. Upp emot 7 % av människor med kaukasiskt ursprung saknar i princip denna förmåga och får då ej smärtlindring. Andra läkemedel som t ex depressionsmedlet fluoxetin och svampmedlet terbinafin kan hämma enzymet CYP2D6 kraftigt och då ge samma effekt som om det saknas.

Läs mer i Läkartidningen »

Ta hänsyn till skiften mellan substanser!

Socialstyrelsens statistikdatabas 2014-07-22
Patienter/1000 invånare
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
N02 Analgetika 134,2 134,8 138,1 141,9 145,0 147,4 151,3 154,4
N02A Opioider 78,5 77,8 78,7 79,3 80,0 79,9 79,6 79,6
N02AA Naturliga opiumalkaloider, opiater 33,1 33,9 35,9 39,3 44,3 49,7 53,6 57,0
N02AA01 Morfin 3,4 3,3 3,7 4,3 5,7 7,2 8,9 8,8
N02AA03 Hydromorfon 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
N02AA05 Oxikodon 4,3 5,9 7,7 9,4 11,1 12,3 13,8 17,8
N02AA55 Oxykodon, kombinationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,1 1,8
N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika 26,8 26,2 26,6 28,1 30,8 34,2 35,5 35,6
R05DA04 Kodein 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
DDD/1000 invånare per dag
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
N02 Analgetika 46,2 46,9 48,6 49,2 49,9 49,5 50,4 51,5
N02A Opioider 19,0 18,9 19,0 18,6 18,4 17,9 17,2 16,8
N02AA Naturliga opiumalkaloider, opiater 9,2 9,1 9,2 9,3 9,5 10,0 9,9 10,0
N02AA01 Morfin 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
N02AA03 Hydromorfon 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
N02AA05 Oxikodon 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4
N02AA55 Oxykodon, kombinationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika 7,7 7,4 7,4 7,4 7,6 7,9 7,7 7,6
R05DA04 Kodein 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Kvinnor.png

man.png

Start      Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI