Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Nyhetsbrev Läkemedelsreformen

2015-10-26

SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

- remissvar

En ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten kan förbättra såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa verksamheter. E-hälsokommitténs förslag syftar till att ge förutsättningar för en sådan informationshantering. NEPI kommenterar i huvudsak förslaget om gemensam läkemedelslista i kapitel 10.

I korthet tillstyrker NEPI möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att med patientens tillstånd få direktåtkomst till sparade giltiga recept vid e-hälsomyndigheten, på samma sätt som idag är möjligt att få direktåtkomst till redan uthämtade recept (läkemedelsförteckningen).


NEPI avstyrker dock en fortsatt utveckling av en gemensam läkemedelslista i enlighet med utredningens förslag pga bristande utredning av integritetsfrågor, samordning mellan nationellt register och patientjournal, samt avsaknad av en fullständig behovsanalys. Utredningen saknar också riskanalys för åtkomsttider, driftstörning och beredskapsläge för den föreslagna lösningen.

Istället anser NEPI att en fördjupad analys behöver göras kring ordinationsprocessen samt läkemedelskedjan i öppen vård i form av en fortsättning på Ordinationsutredningen.

NEPI:s remissvar med fokus på kapitel 10 gemensam läkemedelslista »

NEPI:s remissvar - översikt (tabell 1) »

Utredning SOU 2015:32 »

 

tablett