Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Arkiv ABLA Artiklar 2007- Varningsinformation

Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning
- ABLA

ABLA står för Arbetsgruppen för Bättre Läkemedelsanvändning, ett arbete som startades i slutet av 1990-talet. Bakom denna grupp stod representanter för Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening, Apoteket AB, Apotekarsocieteten, dåvarande Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och stiftelsen NEPI.

 

Arbetet bedrevs i tre efter varandra följande arbetsgrupper - ABLA I, II & III.

 

Läs mer i rapporterna: 

ABLA I
Följsamhet till läkemedelsordination - Förslag till gemensamma mål för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter (manuskriptversion)

ABLA II

Mindre sjukdom och bättre hälsa genom ökad följsamhet till läkemedelsordinationerna — Professionernas roll 2001

ABLA III

Bättre användning av läkemedel - 2005

 

Målet med ABLA

Målet var att försöka få till stånd en bättre läkemedelsanvändning i Sverige. Detta skulle ske genom en förbättrad följsamhet till läkemedelsordinationerna via samsyn mellan läkare, sjuksköterska och patient.

I ett första steg syftade arbetet till att nå ut med information om hur följsamheten och visa på vad denna bristande följsamhet har för negativa effekter i form av mänskligt lidande, terapimisslyckanden och stora onödiga kostnader.

I ett andra steg startade ABLA förändringsprocesser runt om i landet, med syftet att via ökad samsyn mellan förskrivare och patient uppnå en förbättrad följsamhet. Parallellt med detta steg vidtogs också åtgärder för att förbättra samarbetet mellan de tre yrkesgrupper som i första hand berördes av ABLA:s arbete: läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.

 

Tre gemensamma mål för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter

Man försökte skapa en ökad medvetenhet om de stora bristerna i följsamhet hos läkare, sjuksköterskor och farmaceuter och ett större engagemang för att förbättra situationen. Tre mål, gemensamma för professionerna, föreslogs därför av ABLA. Om man når dessa mål, ska de förhoppningsvis leda till samsyn och förbättrad följsamhet.

  1. Se patienten som partner – låt patienten ta aktiv del i behandlingen! Det är alltid patienten som dag efter dag bestämmer om han/hon ska ta den medicin som ordinerats. Därför har läkaren och andra inom sjukvården inget annat val än att ta hänsyn till patientens åsikt. För att nå dit måste patienten få ta en aktiv del i de beslut som fattas kring den ordinerade terapin och känna delaktighet i dessa beslut.
  2. Vid ordination och uppföljning av läkemedelsbehandling ska man ta reda på patientens erfarenhet av, kunskap om och inställning till sin sjukdom och dess behandling samt försäkra sig om att patienten vet varför och hur ordinerade läkemedel ska användas.
  3. Professionerna som partners – utveckla förståelse för varandras funktioner, samverka och nyttja varandras kompetens kring läkemedel för att stärka patienternas aktiva del i behandlingen.

MINNESREGEL: PSP x 3

Liten minnesregel för att lättare komma ihåg de tre målen:

1. Patienten Som Partner.

2. Patientens Sjukdomshistoria Penetreras
    (inkluderar också Patientens Syn på Piller)

3. Professionerna Samarbetar Positivt.

 

 

tablett