Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

2012-09-25

Äldreöverenskommelsens läkemedelsindikatorer

En prestationsbaserad ersättning på 325 miljoner kronor fördelas enligt   en särskild överenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting till de län som minskar tre läkemedelsindikatorer med minst 10% sammanvägt som ett medelvärde av minskningen för var och en av indikatorerna under ett år. De tre indikatorerna är andel av äldre (65+ år) med olämpliga läkemedel, dito med olämpliga läkemedelskombinationer samt dito med läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Mätdatum är 1 september 2011 och 1 september 2012. Sjuttio procent av medlen för ett län som uppnått uppsatt mål för läkemedelsindikatorerna utbetalas till kommunerna och 30 procent till landstinget i länet. Enligt överenskommelsen krävs att minst fem län klarar målet. Är det färre än fem län får de län som klarar det uppsatta målet dela på 200 miljoner kronor.

Enligt septemberavstämningen uppfyller Blekinge (medelförändring -15,25 %) samt Västmanland (-10.01%) kraven på att få ta del av den prestationsbaserade ersättningen.

Se data per KOMMUN »

Se data per LANDSTING »

Frågor och synpunkter? Hör av dig till info@nepi.net

Materialet är fritt för användning inom hälso- och sjukvård. För annan publicering, var vänlig tag kontakt med NEPI.

På datasidorna finner du de resultaten för mätningarna september 2011 samt februari, april, juni samt september 2012. Resultaten kan pga metodskäl skilja sig på tiondelar av procent i förändring från de officiella resultaten.

Istället för statiska diagram och tabeller finns här samtliga data för samtliga landsting samlade på en websida som ger möjlighet till interaktiv analys.

 • De tre vyerna styrs av dra-nedmenyer i varje vy.
 • I kartmeny kan du välja den dimension som ger färgkod till alla vyer, i utgångsläget andel äldre med olämpliga läkemedel.
 • I bubbeldiagrammet är valda dimensioner andel personer med olämpliga läkemedel på x-axel samt andel äldre med dosexpedition som får antipsykotika på y-axel. Storleken på cirklarna är befolkning.
 • I tidsdiagrammet nere till höger syns medelförändringen för de tre indikatorerna från 1 sept 2011 för de landsting som markeras på kartan.
 • Du kan markera en eller flera landsting i vilket diagram som helst genom att klicka på ett eller Ctrl-klicka på flera. Då markeras de i alla vyerna
 • Längst ner kan du starta en tidsanimation genom att trycka på pilknappen. I utgångsläget visas de senaste mätresultaten upp. Spelar du upp en tidsanimation så får du spår efter markerade landsting i bubbeldiagrammet.
 • Längst ner till vänster under kartan har du "kapitel"-knappar. Klicka på högerpilen vid "Chapter 1 of 2" för att gå till en ny bild. Denna upptas helt av ett stapeldiagram med medelvärdesförändringen för respektive landsting. Färgen bestäms av dra-ned-menyn uppe till vänster där det nu står "Olämpliga läkemedel". Pga en bugg så färgas inte staplarna som de ska förrän du valt om i denna menyn.

Indikatorer

Olämpliga läkemedel

Långverkande bensodiazepiner , läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin.

Andel personer 65 år och äldre i läkemedelsregistret som har olämpliga läkemedel =

Antal personer 65 år och äldre i läkemedelsregistret som har olämpliga läkemedel / Totalt antal personer 65 år och äldre i läkemedelsregistret

Olämpliga läkemedelskombinationer

D-interaktioner

Andel personer 65 år och äldre i läkemedelsregistret som har olämpliga läkemedelskombinationer =

Antal personer 65 år och äldre i läkemedelsregistret som har olämpliga läkemedelskombinationer / Totalt antal personer 65 år och äldre i läkemedelsregistret

Adekvat användning av läkemedel mot psykos i SÄBO

ATC kod N05A utom litium.

Uppgifter om vilka som bor i SÄBO finns i Socialtjänstregistret dock inte för september månad och inte av acceptabel kvalitet. Istället används personer med Apodos som mätgrupp.

Andel dospatienter65 år och äldre som har läkemedel mot psykos =

Antal dospatienter 65 år och äldre som har läkemedel mot psykos (N05A exkl litium) / Totala antalet dospatienter som är 65 år och äldre

Kommentar från NEPI!

 • Observera att det finns flera metodfrågor kring valda indikatorer och deras utformning.
 • Metod för att analysera om en individ har pågående behandling vid ett visst datum är känsligt för en rad antaganden.
 • Interaktioner är känsligt för vald interaktionsdatabas. Dock är variationerna mellan de olika interaktionskällorna betydligt mindre för D-interaktioner enbart än för andra interaktioner.
 • Användning av läkemedel mot psykos i SÄBO mäter EJ användningen hos personer i särskilt boende utan bland personer med dosexpedition. Användningen av dosexpedition såväl på särskilt boende som hos allmänhet utanför särskilt boende varierar mellan landsting. Avgörande för utfall av prestationsersättning baseras dock på relativ förändring vilket delvis minskar detta problem. Resultaten behöver analyseras i särskild ordning för att fungera som underlag för internt kvalitetsarbetet och uppföljning.
 • Metodologiskt är det tveksamt att kombinera tre helt olika indikatorers relativa förändring i ett medelvärde utan att ta hänsyn till de olika indikatorernas skilda koppling till kvalitetsbrister.

 

Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2008