Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Betalning

Läkemedel kan betalas på flera olika sätt och skillnader i utfall kan bero på hur materialet har avgränsats. De huvudsakliga vägarna är:

  • läkemedelsförmånerna
  • rekvisition vid leverans till mottagningar och avdelningar

I en del fall hanteras också läkemedel i öppen vård som ett rekvisitionsläkemedel men särredovisas då ofta. Se nedan under "Övriga landstingssubventioner".

Läkemedelsförmånerna

Läkemedelsförmånerna omfattar

  • läkemedel förskrivna på recept
  • hjälpmedel förskrivna på hjälpmedelskort
  • speciallivsmedel

Vidare gäller för läkemedel och hjälpmedel  att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat beslut om att produkten ifråga kan ingå i förmånen samt att förskrivaren i förekommande fall bedömt att patienten i aktuell situation är berättigad till förmån.

Förmånskostnaden för läkemedel förskrivna på recept faktureras det landsting som patienten är folkbokförd i. Patienten betalar själv en del, egenavgiften, som under ett år högst får vara 1800 kr. Det finns ytterligare tre sätt som läkemedel i öppen vård kan betalas av samhället.

1. Övriga landstingssubventioner

Landstingen subventionerar vissa läkemedel och andra varor som inte ingår i den vanliga läkemedelsförmånen där de ser samhällsekonomiska fördelar med att betala hela eller delar av kostnaderna. Det handlar till exempel om p-medel för ungdomar och läkemedel för psykiskt sjuka vuxna. Det finns också särskild undantagshantering på individnivå. Olika regler gäller i de olika landstingen och fakturering kan ske på olika sätt för dessa, även inom samma landsting.

2. Smittskydd

Smittskyddsläkemedel ingår inte i läkemedelsförmånen. Recept på smittskyddsläkemedel expedieras kostnadsfritt för kunden och apoteksaktören fakturerar aktuellt landsting. Smittskyddsläkemedel till asylsökande betalas av Migrationsverket.

3. Läkemedel till asylsökande

Asylsökande omfattas inte av läkemedelsförmånen. Asylsökande som kan visa upp ett giltigt LMA-kort (Lag om Mottagande av Asylsökande) har rätt att få läkemedel och vissa andra varor (stomiartiklar, förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånen) subventionerade av Migrationsverket.

 

tablettburk