Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Kostnad

Kronor

Vanligen studerar man den totala kostnaden för läkemedel på recept och i egenvård mätt i

  • AUP = Apotekets utförsäljningspris

som inkluderar Apoteket AB:s handelsmarginal. Vill man koncentrera sig på landstingets kostnader väljer man i stället förmånsbeloppet. Man kan även mäta patienternas kostnad, dvs egenavgiften.

För receptförskrivna läkemedel är kostnaderna exklusive moms, för egenvårdsläkemedel inklusive moms. Apoteket AB:s handelsmarginal beror på om en och samma produkt är förskrivet på recept eller köps som receptfritt läkemedel.

Vid rekvisition av läkemedel till vårdenhet är det vanligaste måttet

  • AIP = Apotekets inköpspris

då distributionskostnaden varierar mellan de olika länen pga skilda avtal om tjänstens innehåll. Genom upphandling har sjukvårdshuvudmännen för vissa läkemedel relativt stora rabatter på detta pris.

Kronor per DDD

Kostnaden per definierad dygnsdos påverkas starkt av val mellan olika behandlingsalternativ, såväl mellan i stort sett likvärdiga läkemedel inom samma terapigrupp som val mellan helt åtskilda behandlingsprinciper.

Ålders- och könsfördelning påverkar sjukdomsförekomst och vilka behandlingsval som i första hand bör övervägas och därmed också kostnad per dygnsdos.

Kostnad per dygnsdos är på aggregerad nivå en grov indikator på i vilken utsträckning val av behandling innebär låg eller hög kostnad per behandlad patient men är inte självklart det samma som kostnadseffektiva val.

För att kostnad per dygnsdos ska kunna ses som en indikator på kostnadseffektiva val måste de behandlingar som jämförs ha likvärdig effekt/patientnytta och de DDD som ligger till grund för beräkningen vara rättvisande och jämförbara (ekvipotenta). DDD är dock sällan framtagna utifrån målet att beskriva ekvipotenta (lika starka) doser. Vid användning av måttet inom enskilda läkemedelsgrupper måste jämförbarhet mellan olika substansers DDD först valideras.

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology i Oslo som administrerar DDD-klassifikation varnar tydligt för att okritiskt använda kr/DDD som ett jämförpris, t ex vid beslut om behandlingsrekommendationer eller subvention. Man bör också vara observant dels på att kr/DDD oftast speglar en historisk kostnadsbild för ett läkemedel där nyligen genomförda prisförändringar kan ha medfört att andra behandlingsalternativ blivit billigare, dels att förändringar i DDD-klassifikation kan göra historiska uppgifter uthämtade från databaser svåra att jämföra med aktuella uppgifter.

 

tablettburk