Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Olika läkemedel

Med läkemedel avses enligt Läkemedelslag (1992:859) varje substans eller kombination av substanser

  1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller
  2. ​som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.

Läkemedel kan delas in - och följas upp - på flera olika sätt beroende på egenskaper, distributionsform eller kostnadsansvar. De skilda indelningarna överlappar ibland varandra.

  • Särläkemedel
  • Licensläkemedel
  • Solidariskt finansierade läkemedel
  • Smittskyddsläkemedel

Särläkemedel / Orphan drugs

För läkemedel mot ovanliga sjukdomar (färre än 5 per 10 000 invånare inom EU = färre än 4 550 sjuka i Sverige) så finns det sedan några år tillbaka särskilda regler, som t ex ensamrätt på marknaden i tio år, för att det skall vara motiverat för företag att satsa på forskning och utveckling inom detta område. Bland annat ställs lägre krav på omfattningen av dokumentation av effekt och säkerhet för registrering samt på kostnadseffektivitet för beslut om subvention. Vidare kan ansökande företag få särskild hjälp av registreringsmyndighet vid ansökningsförfarandet.

Läs mer »

För förskrivning av särläkemedel på recept krävs att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket prövat frågan om subvention för att läkemedlet skall kunna omfattas av läkemedelsförmånen.

Läs mer »

Licensläkemedel

Särläkemedel måste skiljas från läkemedel förskrivet eller ordinerat på licens. Särläkemedel är registrerade läkemedel. Licensläkemedel är läkemedel där Läkemedelsverket måste fatta särskilt beslut för att licensläkemedlet skall kunna användas hos enskild patient eller under vissa förutsättningar vid vissa mottagningar till särskilda patientgrupper.

Läs mer »

Solidariskt finansierade läkemedel

Begreppet solidariskt finansierade läkemedel avser i dag enbart läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid redovisning av kostnaderna för läkemedel / läkemedelsförmånen kan solidariskt finansierade läkemedel hanteras på olika sätt vilket gör att olika källor inte alltid stämmer överens. I samband med att Läkemedelsreformen trädde ikraft 1997 beslöts att blödarpreparat i öppenvården skulle finansieras solidariskt. Finansieringen innebar att alla landsting betalade den genomsnittliga kostnaden i kronor per invånare för blödarpreparat oavsett kostnaden i det egna landstinget.

Socialdepartementet och Landstingsförbundet enades i december år 2001 om ny modell för statens ersättningar till landstingen för läkemedelsförmånens kostnader för åren 2002-2004. I modellen som fördelar statsbidraget till landstingen beaktas befolkningens sammansättning med avseende på kön, ålder och vissa socioekonomiska variabler.

För att ett läkemedel skall kunna omfattas av den solidariska finansieringen skall det föreligga en kombination av:

  • mycket dyrt läkemedel
  • mycket ojämn fördelning av patienter mellan landstingen
  • en betydande belastning på ett landstings budget

Dessutom skall läkemedlet vara dokumenterat effektivt. Sedan 2002 omfattas blödarpreparat, HIV-läkemedel samt preparatet Cerezyme (mot Gauchers sjukdom) av solidarisk finansiering.

Läs mer »

Smittskyddsläkemedel

Läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten (Smittskyddslag 2004:168, 7 kap 1§). Vilka sjukdomar som omfattas finns förtecknade i två särskilda bilagor till lagen. Landstinget är kostnadsansvarigt för läkemedel förskrivna enligt Smittskyddslagen.

Läkemedel som förskrivs enligt Smittskyddslagen förskrivs i vissa situationer utan angivande av personnummer vilket innebär att kostnaderna inte kan föras via folkbokföringsregistret till personens hemlän. I stället faktureras totalbeloppet normalt i dessa situationer det landsting i vilket förskrivande läkare är verksam.

Läkemedel mot bland annat HIV och Hepatit C omfattas sedan 2005 av Smittskyddslagen och har således avförts från läkemedelsförmånens kostnader fr o m detta år men betalas även i fortsättningan av landstingen.

Observera att HIV-läkemedel inte bara är smittskyddsläkemedel utan även solidariskt finansi-erade läkemedel i öppen vård. De särfaktureras vid förskrivning enligt Smittskyddslagen och förs till landsting via arbetsplatskod om personnummer saknas. Eftersom de är solidariskt finansierade så är fakturering från Apoteket AB inte detsamma som respektive landstings slutliga kostnader för HIV-läkemedel.

 

tablettburk