Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedel Betalning Kostnad Volym Individdata Läkemedelsregistret Sweden eXplorer

Volymmått

  • DDD
  • PDD - Prescribed Daily Dose
  • Recipe
  • Förpackningar / Varurader etc

DDD - Definierad DygnsDos

Ett administrativt mått

Måttenheten DDD (Definierad DygnsDos, eller Defined Daily Dose) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av en vuxen vid medlets huvudindikation. Måttet DDD är ett tekniskt mått som fastställes av WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i Oslo. Om möjligt anges DDD i mängd aktiv substans. När det inte är möjligt, t ex för fasta kombinationer av fler läkemedel, anges DDD i enheter, det vill säga tabletter, milliliter etc.


Innebär INTE ekvipotens

DDD för två olika läkemedel inom samma läkemedelsgrupp anger INTE automatiskt vilka doser som har jämförbar effekt (är ekvipotenta). Ska skiften mellan läkemedel eller kostnaden för en behandling jämföras mellan två läkemedel måste i varje fall det säkerställas att DDD för läkemedlen motsvarar samma behandlingseffekt.

Ett klassiskt misstag var/är en överdriven tolkning av ökningen av användningen av antidepressiva läkemedel under 90-talet. En stor del av ökningen i DDD berodde på att patienterna i genomsnitt tog fler DDD/dygn av SSRI (i snitt 1,2 DDD/dygn) än av de äldre tricykliska antidepressiva (kring 0,8 DDD/dygn). Genom att patienter på SSRI dessutom ofta behandlades längre perioder så uppfattades varje patient som fick SSRI istället för tricykliska antidepressiva som två patienter. Halva ökningstakten var alltså en artefakt.

Läs mer här »

Alla läkemedel har inte DDD definierat

DDD för vissa läkemedelsgrupper (hudläkemedel, blodsubstitut och infusionsvätskor) är ej jämförbara med DDD för övriga läkemedel. Vissa läkemedelsgrupper (t ex cytostatika, vacciner) saknar fastställda DDD.

Vid beskrivning och jämförelse av läkemedelsvolymer med hjälp av DDD är det viktigt att beakta dessa felkällor, i öppen vård särskilt läkemedel avsedda för hudapplikation. En historiskt vanlig felkälla har varit hanteringen av antibiotika där gruppen J01 - Antibakteriella medel för systemiskt bruk innefattar substansen metenamin (J01XX05, handelsnamn Hiprex) med ett tidigare missvisande högt DDD. Därför redovisas ofta antibiotika i öppen vård som "J01 exkl metenamin".

PDD - Prescribed Daily Dose

PDD är inte en definierad måttenhet utan är den i praktiken förskrivna dosen av läkemedlet. Detta innebär att PDD kan variera mellan patientgrupper, över tid och mellan länder.

Att fastställa PDD har varit tekniskt svårt då doseringstexten på recept inte är så tydligt strukturerad att den kan databearbetas. Därför måste PDD bestämmas genom manuella genomgångar.

I och med läkemedelsregistret på Socialstyrelsen så finns nu möjlighet att genom registerstudier göra uppskattningar av PDD.

Recipe / Varurader / Förpackningar

Recipe beskriver ett uttag av en receptpost på ett läkemedel. En patient med två läkemedel som expedieras fyra gånger under ett år hämtar då totalt ut 8 recipen. För patienter med dosexpedierade läkemedel (ApoDos) sker normalt expedition av läkemedel för två veckor åt gången vilket innebär att samma läkemedelsmängd motsvarar ett betydligt högre antal recipe än vid receptexpedition. Måttet saknar relevans vid slutenvårdsdistribution av läkemedel.

För slutenvården kan varurader användas, men det speglar mest vårdavdel­ningarnas beställningsrutiner och har ett mycket begränsat värde vid uppföljning av läkemedelsanvändningen.

 

tablettburk