Start Aktuellt Metodbok Resurser Artiklar Om NEPI
NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsuppföljning

Ny NEPI-rapport: Särläkemedel i Sverige 2014-2018

Läs mer»

tabl1_text

Aktuellt >>

Läkemedelsepidemiologi >>

Om NEPI >>

​​​

Tabletter.jpg

Särläkemedel i Sverige
- ny NEPI-rapport

Uppdaterad 2019-10-22 med bl a regionvisa tabeller.


Inför nationell läkemedelslista - 5 frågor som varje patient bör ha en rimlig chans svara på vaje dag!


Vilken tablett ur vilken burkt?

I vilken dos, är och hur?

Varför?

Vilken läkare ansvarig för läkemedlet?

Vilken läkare ansvarig för helheten?

Läs mer »


NEPI:s samverkansprojekt
- slutrapport


Vilka är hindren för en säker och effektiv läkemedelsanvändning? Läs NEPI:s breda inventering med 53 särskilt insatta företrädare för apotekare, läkare, patienter, receptarier och sjuksköterskor.

Läs mer »


Morfinplåster / opioider till 80+


Vetenskapsradion rapporterar att användningen av buprenorfinplåster till äldre ökat kraftigt. Analysen har dock stora brister.

Läs mer »


Antroposofiska medel - gott om alternativ inom dagens regler


Se översikt över olika typer av läkemedel och vilka alternativ som finns

Läs mer »


Så minskar vi risken för felmedicinering

tips.PNG

Favorit i repris: 7 frågor som varje patient borde kunna svara på
Debattartikel i Dagens Samhälle med Reumatikerförbundet

Läs mer »


MedStopper beta - en kanadensisk testversion av ett
stöd för omprövning och
utsättning av läkemedel


I Sverige har vi FAS-UT. I Kanada har man i ett nationellt projekt gått längre och byggt ett stöd för både omprövning och utsättning av läkemedel.

Se på videon på youtube »

Läs mer på hemsidan »


Antroposofi och läkemedel

Det finns många alternativ inom den befintliga läkemedelslagstiftningen för flertalet av de antroposofiska medlen.

Läs mer »


3 enkla tips till dig som rapporterar läkemedelsstatistik

tips.PNG

Det är bra att det finns ett intresse för läkemedelsanvändning men statistiken innehåller en rad fallgropar. Bl a med anledning av ett reportage i P1 Medierna kommer här 3 handfasta tips till dig som är reporter.

Läs mer »


Användningen av "branded generics" förefaller öka

nedatbild.jpg


Under perioden 2006-2014 minskade mängden N02A opioider mätt i DDD något medan årsprevalensen var i stort sett oförändrat. Båda måtten har svagheter.

Inom gruppen skedde stora förskjutningar fr a pga tillbakadragning av dextroproxifen 2011 och omklassificering av tramadel 2012.

Läs mer »


Fel i rapport om korrigeringar på apotek


Det är ett tankefel att sätta likhetstecken mellan 850 000 korrigeringar av recept på apotek och lika många felaktigt skrivna recept. Korrigeringarna är inte alltid, eller ens oftast, en följd av slarv eller felaktigt skrivna recept.

Se artikel i Svensk farmaci.

Läs mer »


Effekt av spray mot förkylning saknar evidens

Sneeze.jpg

Munsprayen Coldzyme är klassad som medicinteknik och behöver därför inte gå igenom samma prövning som mediciner. Evidens för effekt saknas.

Läs mer »


Användningen av starka analgetika i form av opioider minskar men oförändrat antal behandlade

nedatbild.jpg


Under perioden 2006-2014 minskade mängden N02A opioider mätt i DDD något medan årsprevalensen var i stort sett oförändrat. Båda måtten har svagheter.

Inom gruppen skedde stora förskjutningar fr a pga tillbakadragning av dextroproxifen 2011 och omklassificering av tramadel 2012.

Läs mer »


Läkemedel är INTE detsamma som receptförskrivna läkemedel

Tabletter.jpg


Socialstyrelsen använder sig i sina öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård av två indikatorer baserade på läkemedelsregistret (receptförskrivna läkemedel). Detta introducerar en möjligt felkälla i jämförelsen mellan landstingen.

Läs mer »


Fantasinamn ökar - men utgör liten del av generikamarknaden

Cepophan--Martin-Ljung-Viking-Knaeppup-1952.PNG


De senaste åren har det blivit mer vanligt förekommande att generika registreras och försäljs under handelsnamn som ej innehåller substansnamnet - "fantasinamn".

Sådana namn kan i vissa situationer ha fördelar men nackdelarna överväger, särskilt i ett system med generikautbyte.

Läs mer »


Statistik över receptförskrivning av opioider svårtolkad

vallmo.jpg

I Läkartidningen nr 44-45 pekas på den ökade användningen av opioider utan att beskriva skiften mellan substanser samt förskjutning mot lägre doser/kortare behandlingstider.

Läs mer »


Olämpligt studera användning av enskild substans - hänsyn måste tas till skiften mellan substanser

crossingarrows.jpg

Under sommaren och hösten har media raporterat om kraftig ökning av vissa smärtstillande läkemedel utan att redovisa motsvarande kraftiga minskningar av andra, sannolikt sämre alternativ.

Läs mer »


Användningen av kombinations-läkemedel med kodein: Oförändrad total mängd fördelad på fler användare

Medan antalet som minst en gång hämtat ut kombinationsläkemedel med kodein har ökat med mer än 30 % sedan så har mängderna varje individ hämtat ut minskat. Totalt är mängden i stort sett oförändrad sedan 2006

Läs mer »


Receptläkemedel utan förmån
- 400 000 hämtar ut varje månad

Prissättningen är fri - för både företag och apotek - på receptbelagda läkemedel som ej kan förskrivas inom förmån. För patienten innebär det att priset varierar mellan apotek och att läkemedlet ej får bytas ut, för förskrivare att prisinformation saknas vid förskrivning.

Läs mer »


Kåvepenin barntabletter
- ut och in

Hur mycket höjdes priset på Kåvepenin barntabletter egentligen - och varför?

Läs mer »


Orimliga prisskillnader mellan apotek på receptläkemedel

Debatt i SvD Brännpunkt med uppföljning i P1:s konsumentprogram Plånboken

Läs mer »


Självtest på apotek
- bra och dåligt!

Inbäddad bildlänk

Debatten om självtest på apotek tog fart i och med introduktion och marknadsföring av nya självtester.

Läs mer »


Debatt på ledarsidan - är det en debattartikel eller en ledare?
Om ADHD och DN

En debattartikel om ADHD som publicerades på DN:s ledarsida på nätet men som debattartikel i papperstidningen väckte många frågor kring vad som är vad.

Läs mer »


Varför överdrivs ofta problemet med läkemedelsskador?

"Sanningar" som är osanna är vanliga i beskrivningar av problemen med läkemedel. Det ligger ofta enkla missförstånd bakom dessa.

Läs mer »


Var 8:e person 80 år och äldre har 10 eller fler läkemedel

Haalla-haender.png

I media och debatt cirkulerar ett återkommande och felaktigt påstående att mer än hälften av de 80 år och äldre har 10 eller fler läkemedel samma dag. Detta beror på en felaktig tolkning av läkemedelsstatistik!

Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser är den korrekta siffran för förra året 12,3 % eller var 8:e. År 2006 var motsvarande siffra 16 %.

Läs mer »


Felaktig tolkning om nytta av nya läkemedel i SNS-rapport

I rapporten "The Value of Pharmaceutical Innovation" dras slutsatsen att nya läkemedel svarar för c:a 1/3 av den ökade livslängden under 1997-2010. Slutsatsen är uppenbart orimlig och bygger på metodsvagheter.

Läs mer »


Nästa fas i e-hälsoarbetet -
ja, nej, nej från NEPI i remissvar

Läs NEPI:s remissvar på SOU 2015:32 om gemensam läkemedelslista till Socialdepartementet.

Läs mer »


Generisk förskrivning bör införas!
NEPI:s remissvar till Social-departementet

lika-med-tablett.PNG

Läkare och farmaceuter bör ta ansvar för hur arbetet med läkemedelsrecept ska se ut i framtiden.

I dag styrs de av regelverk och ett e-receptformat som tvingar läkarna att fatta beslut de inte kan påverka och begränsar farmaceuternas möjlighet att expediera den läkemedelsförpackning som passar patienten bäst.

Läs mer »


E-recepten bör inte styra läkare och farmaceuter

e-recept.PNG

Läkare och farmaceuter bör ta ansvar för hur arbetet med läkemedelsrecept ska se ut i framtiden.

I dag styrs de av regelverk och ett e-receptformat som tvingar läkarna att fatta beslut de inte kan påverka och begränsar farmaceuternas möjlighet att expediera den läkemedelsförpackning som passar patienten bäst.

Läs mer i Läkartidningen »


Läkarens roller och ansvar för patientens läkemedelslista

roller.jpg

Samverkan mellan läkare kring en patients behandling kräver samsyn kring roller och ansvar för egna ordinationer och uppföljning av dessa samt för den samlade behandlingen.

Den modell och den ansvarsfördelning som beskrivs artikeln utgör underlag för ett gemensamt ställningstagande från Sveriges läkarförbund samt Sveriges läkemedelskommittéer.

Läs mer i Läkartidningen »


Kliniska beslutstöd kan ge hjälp i den komplexa vården

Beslutstoed.PNG

Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex, alltmer specialiserad, alltmer svåröverskådlig. Ett bra kliniskt beslutsstöd kan ge struktur och hjälp vid behandling av den enskilda patienten

Läs mer i Läkartidningen »


Samma namn skulle hjälpa patientenerna - #rättnamn
Debatt om generisk förskrivning

piller.PNG


På SvD Brännpunkt har en debatt om generisk förskrivning lett till en rad inlägg.


Debatten har också uppmärksammats i Svensk Farmaci.

Läs mer »


Generisk förskrivning - NEPI:s remissvar till Läkemedelsverket

lika-med-tablett.PNG

Läkemedelsverket har utrett generisk förskrivning 3 gånger på mindre än 10 år. Den senaste utredningen - även den med ett nej - har nu gått på remiss.

NEPI är kritisk till remissversionens slutsats och anvisar bl a ett annat och enklare sätt att hantera generisk förskrivning.

Läs mer »


Brister i läkemedelsstatistik - läkemedel till sjukhus samt receptfria läkemedel!

Laekemedelsstatistik-rapport.PNGE-hälsomyndigheten beskriver i "En översyn över svensk läkemedelsstatistik" att läkemedelsstatistiken i Sverige "håller en hög kvalitet även efter apoteksomregleringen."

Detta är sant för statistik över läkemedel förskrivna på recept. För leverans till sjukhus och vårdinrättningar, samt för statistik över receptfria läkemedel, har statistiken dock försämrats! 

Läs mer »"Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel"
- rapport från TLV om receptläkemedel utan förmån

coin-in-hand-canstockphoto12951354.jpg

Bristande prisinformation till patienter, förskrivare och sjukvårdshuvudmän innebär onödiga och ökande kostnader för patienter.

Fler läkemedel utanför förmån ökar problemet.

Läs mer »NEPI:s omvärldsanalys inför Nationell läkemedelsstrategi 2015

NLS2014.PNG

Centrum för bättre läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket har samlat omvärldsanalyser inför revidering av NLS.

Läs mer »


Vitalis 2014
- beslutsstöd

Strimma om beslutsstöd i vården på Vitalis i Göteborg 9 april

Läs mer »TLV om bruttomarginalen för apotek 2012

En rapport från TLV om apotekens bruttomarginal för parallellimport 2012 från april har reviderats i juni. Det upp-skattade bruttoresultatet har justerats 

ned från 1 miljard till drygt en halv miljard kr.

Läs mer »


Mycket vanligt med fel i läkemedels- och receptlistorna

3-listor.png


I en artikel i Läkartidningen beskrivs den dåliga överensstämmelsen mellan olika läkemedelslistor i vård, på apotek och hos patienten.

Läs mer »


Artikel om brister i läkemedelslistor

JPHSR.gif

Missförstånd kring olika läkemedelslistor från vård och apotek utgör säkerhetsrisk.

Läs mer »Debattartikel:
Statistik fylld av fallgropar


Läs mer »

Peter Höglund, professor i klinisk farmakologi i Lund samt styrelseordförande för NEPI
har avlidit

peterhoglundbild.jpg

Läs mer »


NEPI är en stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993 Enligt stadgarna ska NEPI "främja forskning och utveckling främst inom områdena läkemedelsinformation, läkemedelsepidemiologi och läkemedelsekonomi”.

 

NEPI är en gemensam angelägenhet för Apotekarsocieteten samt Svenska Läkaresällskapet. Att NEPI är en stiftelse innebär att vi är ekonomiskt oberoende och kan agera helt självständigt från alla aktörer inom läkemedelsområdet.

 

Läs mer »
Blogg i Läkemedelsvärlden


lmvarlden.png

∘ "Receptförnyelse" inte lösningen

∘ Hälsodata - värna patientintegriteten

∘ Läkemedelsstatistik - backa ej in i framtiden

∘ Hur har läkarkåren kunnat sälja ut kärnan i sin yrkesutövning?

∘ Förvånande att samverkan hittill mest handlat om ord och projekt

∘ Det var en gång ett land med en Läkemedelsbok

∘ Bakvänt med krav på fullständig biverkningsrapportering

∘ Frågorna kring dyra läkemedel

∘ Problematiskt när vård blir handelsvara

∘ Läkemedelsreningens effekt måste visas

∘ Dags för farmaceuter och apoteksbransch att vara tydliga

∘ Dags för disruptiv farmaceutverksamhet?

∘ Varför särskilja läkemede från annan behandling?

∘ Vad vill apoteken egentligen med receptexpedieringen

∘ Därför är ordens betydelse så viktig

∘ Ser vården och apoteken att vi inte ser varandra?

∘ Gemensam lista inte självklart

∘ Apotekens ersättning mer än marginalen

∘ Det mest intressanta lyfts inte fram

∘ Frågan Läkemedelsverket borde ställt

Dags för dialog om arbetssätt och ansvar

Patienten glöms bort i utbytessystemet

Läkemedel är inte vilken vara som helst

Generiska tankar

Säkert osäker
Delat ansvar - delad avvikelsehantering

Att fylla 20 år

Läkemedelsnamn kan hjälpa & stjälpa

∘ Apotek och vård behöver nå varandra

Självtest av apotek

Färskvaran förtroende

∘ Mycket som kan göras på apotek

Läs mer »


Blogg i Sjukhusläkaren

Sjukhuslakaren.PNG
∘ De dunkla läkemedelslistorna

∘ Det doftar jul - men något känns falskt

∘ Nu är goda råd dyra

∘ Så fel det kan bli när bra mått kidnappas

∘ Enorma överdrifter om läkemedelsförgiftningar

∘ Frihet är det bästa ting

∘ TLV:s metoder måste vara begripliga

∘ Släpp TLV:s beslutsunderlag fritt

∘ Price is what you pay, value what you get

∘ Varför arbetar vi inte gränsöverskridande?

∘ Listig lösning?

∘ Varje styrmodell kan gå snett

∘ Se rekommendationer som en hjälp

∘ Hvergang!

∘ Kunskap kommer inte gratis

∘ Vad betyder ett namn?

∘ Tar vi vårt ansvar som läkare?

∘ E-recepten klickar inte med dagens och framtidens värld

Läs mer »Joakim Söderberg, Health Solutions AB, ny styrelsemedlem

joakim_health_solution_portratt.jpg

Fr o m 2017 ersätter Joakim Söderberg, apotekar och entreprenör, Annica Norden-Hägg i styrelsen som 1 av 3 representanter från Apotekarsocieteten. Annica fortsätter som suppleant.

Samtidigt lämnar Anders Grahnén NEPI:s styrelse efter att ha varit aktiv sedan NEPI:s start 1994.

Läs mer »


Överläkare Thomas Bradley, verksamhetschef för klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset Linköping sedan hösten 2016 ordinarie ledamot i NEPI:s styrelse som 1 av 2 representanter från läkaresällskapet.

Läs mer »


Projekt samverkan mellan professioner

andreas-furangen-f.jpg

Andreas Furängen, tidigare VD för Apotekarsocieteten, är anställd (40 %) projektledare för projektet "Samverkan mellan professioner".


NEPI stödjer initiativet alltrials.net

All Trials

Around half of all clinical trials have not been published; some trials have not even been registered. If action is not taken urgently, information on what was done and what was found in trials could be lost forever, leading to bad treatment decisions, missed opportunities for good medicine, and trials being repeated unnecessarily.

Läs mer »


​​​


Se fler poster i Nyhetsarkiv »

     Aktuellt      Metodbok      Resurser      Artiklar      Om NEPI